วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ประวัติปสุสัตว์อินทรียที่หนองข่วง

บ้านหนองข่วงเป็นหมุ่บ้านปลูกข้าวอินทรีย์ ปัจจุบันได้ขยายเครือข่ายเป็นปสุสัตว์อินทรีย์ด้วย